Kilmore_Parish_Church Index

St Aidan’s - Kilmore

St Saviour's Index Photo 2010

St Saviour’s - Dobbin

St Saviour's Select Vestry

St Saviour’s Select Vestry 2014/2015

NEXT MEETING OF ST SAVIOUR’S SELECT VESTRY ON:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kilmore & St Saviours Parish Churches  2008 - 2014