Kilmore_Parish_Church Index

St Aidan’s - Kilmore

St Saviour's Index Photo 2010

St Saviour’s - Dobbin

St Saviour's Select Vestry

St Saviours Select Vestry 2010/2011

NEXT MEETING OF ST SAVIOURS SELECT VESTRY ON:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kilmore & St Saviours Parish Churches  2008 - 2010