Kilmore_Parish_Church Index

St Aidan’s - Kilmore

St Saviour's Index Photo 2010

St Saviour’s - Dobbin

Kilmore & St Saviours Fundraising Events

 

Kilmore Fundraising Events and Information

St Saviour’s Fundraising Events and Information

 

 

© Kilmore & St Saviours Parish Churches  2008 - 2014