Kilmore_Parish_Church Index

St Aidan’s - Kilmore

St Saviour's Index Photo 2010

St Saviour’s - Dobbin

Kilmore & St Saviours Choirs

 

HARVEST CHOIR PRACTICES:

Kilmore Practice Dates 2015/2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kilmore & St Saviours Parish Churches  2008 - 2014