Kilmore_Parish_Church Index

St Aidan’s - Kilmore

St Saviour's Index Photo 2010

St Saviour’s - Dobbin

Kilmore & St Saviours Bowling Clubs


1. Kilmore Bowling Club

2. St Saviour’s Bowling Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kilmore & St Saviours Parish Churches  2008 - 2014